New project proposal to Vinnova: Beslutsstöd genom utforskning av patientjournaler

Sammanfattning:
I projektet ämnar vi konstruera en demonstrator från våra befintliga verktyg som vi har utvecklat inom det Vinnovastödda KEA-projektet. Med verktyget kommer användaren att kunna utforska helt avidentifierade patientjournaler för att finna både synliga och dolda samband mellan sjukdomar, diagnoser, kost, social situation, medicinering, mm. Indata som kommer att användas för att åstadkomma detta är hundratusentals patientjournaler som forskargruppen på DSV/Stockholms universitet har fått tillgång från Stockholms läns landsting.
Demonstratorn kommer att efter projekttidens tid att kommersialiseras för att komma sjukvården och samhället till nytta.

About Hercules

I am a professor working at DSV-Stockholm University, I perform research in natural language processing and information retrieval, the last ten years I have been working on text mining on electronic patient records to build useful tools to improve health. Hercules homepage
This entry was posted in SYSLAB. Bookmark the permalink.