17.000 appar om hälsa – rapport från Vitalis 2011

På Vitalismässan 2011 i Göteborg presenterades det senaste om IT för hälsa. Bland annat lärde jag mig att det nu finns 17.000 appar om hälsa för smartphones i världen. Allt från joggingprogram till mätning av blodsockervärden. En del av dem kan interagera med vårdens journalsystem. Detta illustrerar problemet med överföring av data mellan olika system och behovet av standards.

Många presentationer handlade om nationell IT-struktur för hälsa. Socialstyrelsen har kommit i mål med sina projekt Nationellt fackspråk och Nationell informationsstruktur för vård och omsorg. Arkitekturledningen, en samverkan mellan Socialstyrelse, SKL och CeHis, ger en bild av hur IT-Vård-Sverige ska kommunicera bl. a. för uppbyggnaden av de nationella kvalitetsregistren för olika sjukdomar. Olika standards för datautbyte mellan system utarbetas. Detta blir alltmer nödvändigt också då privatisering med många vårdgivare medför fragmentering av vårdprocessen och information behöver överföras mellan olika system.
Mer strukturerade patientjournaler (med kryssrutor) är att vänta, den fria texten är hotad då man inte anser sig ha tillräckligt bra verktyg för att kunna extrahera data och överföra till kvalitetsregistren. Översättningen av Snomed CT är klar och ska mappas in i olika klassifikationer och interfaces för likriktad begreppsanvändning i Sverige. Dock leker myndigheterna Svarte Petter och ingen vill sitta med mandatet att fatta det slutgiltiga beslutet om att det ska införas, vilket IT-leverantörerna inväntar.

Vård IT-rapporten 2010 presenterades, en användarundersökning om vårdpersonalens erfarenheter av IT i vården, som är en del av Vinnovas projekt eHälsorapporten 2010. Problemen med journalsystemen i vården handlar mycket om dålig översikt pga överdokumentation. Dagens system ger dålig återkoppling på egna åtgärder, vilket hämmar lärandet. Slutsatsen är att användare måste vara med i processen då system skapas. De fyra stora vårdfacken har formulerat gemensamma krav på Nationell eHälsa.

Socialdepartementets representant talade om patientmedverkan och ett skifte med ökad tillgänglighet till vårdinstanser och journaltexter via nätet.
En samlad framtidsbild av olika talare har patienten som en aktiv aktör i vården, det är slut med ”tacksamhetsgenerationen” och nu kommer IT-generationen som sköter sin hälsa med hjälp av interaktiva program för bantning, rökstopp och fobiträning, och där den klassiska vården konsulteras i korta episoder men helt på patientens villkor och under marknadskrafternas lagar.
En studie visade att 40 % av patientpopulationen för en viss region saknar datorer i hemmet, så jag befarar att de stora ekonomiska satsningarna på vård via IT också kommer att medföra en ökad segregering.

This entry was posted in Health Informatics and tagged . Bookmark the permalink.